Nieuw onderzoek 400-jarige Poelpolder

De Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” is een onderzoek gestart naar de geschiedenis van de Poelpolder. Volgend jaar, in 2022, is het 400 jaar geleden dat het besluit werd genomen om de Poel droog te maken. In 1624 was de Poel droog. De Lisserpoelpolder is een van de oudste droogmakerijen van Zuid Holland. Eeuwenlang was de Poelpolder vooral een weidegebied, nu is het ook een belangrijk woongebied.

Het komende 400-jarig bestaan was een mooie aanleiding voor Vereniging Oud Lisse om het onderzoek te starten. Er zijn nog tal van sporen in het landschap van de Poelpolder die stammen uit de tijd van de drooglegging en al 400 jaar oud zijn. Denk aan het open weidelandschap en de ligging van dijken en sloten. Het is belangrijk die sporen onder de aandacht te brengen bij bewoners en bestuurders, zodat deze sporen behouden kunnen blijven.

Er is al veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Poelpolder. Dat wordt niet allemaal overgedaan. Het onderzoek start daarom met een inventarisatie van al beschikbare kennis. Het onderzoek verloopt via verschillende thema’s. De inventarisatie is vanaf de vroege geschiedenis van het gebied van de Poel, de geschiedenis van de droogmaking, de bebouwing en bewoners. Ook de moderne tijd met grootschalige woningbouw wordt niet vergeten. De inventarisatie wordt medio 2022 afgerond. Aan de hand van de resultaten van de inventarisatie worden sporen uitgezet voor een verdiepend onderzoek dat naar verwachting in 2024 afgerond kan worden.

Oorsprong Poelpolder
Het ambacht Lisse lag vroeger op een bijzondere plaats. Aan de westelijke kant begrensd door de duinen en de zand- en geestgronden die zich daar bevonden. Aan de oostelijke zijde de lager gelegen en veel nattere gronden die op het Haarlemmermeer uitkwamen. In feite ging het daarbij niet om het grote Haarlemmermeer, maar een reeks kleinere plassen en poelen die door het eiland Rooversbroek enigszins afgescheiden waren van het Haarlemmermeer. Door twee kleine openingen, de Greveling en het Hellegat, stonden de poelen in verbinding met het Haarlemmermeer. Vroeger heette het hier het Kager Meer.

Kerken
Dat in Lisse een verzameling plassen werd drooggemaakt, is te danken aan de kerkmeesters van drie Leidse hoofdkerken (de Pieterskerk, de Hooglandse kerk en de Lieve Vrouwekerk). De kerken namen als eigenaars van enkele plassen het initiatief. Zij vormden met rijke, investeringslustige stedelingen een consortium dat een lucratieve belegging zocht. Het consortium bestond vooral uit stedelingen. Slechts één edelman kwam in beeld. De heer Duyvenvoorde was namelijk eigenaar van een stukje water dat in het project werd opgenomen. Nog voor de droogmaking werden de kavels verkocht. In 1624 was de droogmaking voltooid en waar eens de poelen lagen, kon voortaan haver gezaaid en vee geweid worden.

Bron: Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse”, info@oudlisse.nl

28 maart 2023. Gemeente gaat in gesprek over gebiedsvisie Rooversbroekpolder De gemeente Lisse gaat samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden aan de slag om een gebiedsvisie voor de Rooversbroekpolder op te stellen. Het doel van de gebiedsvisie is om een aantrekkelijke dorpsrand te creëren met ruimte voor recreatie, water, natuur en eventueel bedrijvigheid in een groene omgeving.... Gebiedsvisie om wensen en ambities aan te scherpen De gemeente heeft de Omgevingsvisie ‘Samen werken aan een levendig Lisse’ opgesteld in een uitgebreid participatietraject. Deze is eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. In de gesprekken hiervoor met inwoners en organisaties kwamen soms tegenstrijdige wensen naar voren voor de Rooversbroekpolder. Daarom is besloten om hier een gebiedsvisie voor uit te werken, waarin de verschillende wensen goed in beeld komen. De gebiedsvisie geeft een helder en inspirerend streefbeeld voor de lange termijn. Onderdeel is ook een uitvoeringsstrategie met spelregels voor initiatieven van inwoners en ondernemers. Uiteindelijk wordt de gebiedsvisie opgenomen in de Omgevingsvisie en uitgewerkt in het Omgevingsplan. Kwaliteiten, verbeterpunten, kansen Van maart tot en met juli 2023 gaat de gemeente via ‘gebiedstafels’ in gesprek met de eigenaren en gebruikers van de Rooversbroekpolder en andere belanghebbenden. De gebiedstafel met eigenaren en gebruikers vindt plaats op donderdag 30 maart. Onderwerpen zijn welke kwaliteiten, verbeterpunten, ontwikkelingen en kansen zij zien in het gebied, een en ander natuurlijk wel binnen bepaalde kaders. De informatie uit de gesprekken wordt samen met de relevante beleidsdocumenten verwerkt tot drie schetsvarianten over de het toekomstige inrichting en gebruik van de Rooversbroekpolder. Voorkeursvariant De drie schetsvarianten worden besproken met de eigenaren en gebruikers en voorgelegd aan het digitale inwonerspanel van Lisse, omdat zij ook gebruik maken van het gebied. Als gevolg van deze gesprekken wordt een voorkeursvariant bepaald, die hierna wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Na vaststelling ervan gaat de gemeente aan de slag met het uitwerken van een volledige gebiedsvisie.

Lees meer: BlikOp Noordwijkerhout - Nieuws
Bron: BlikOp Nederland
Under Creative Commons License: Attribution No Derivatives