Van Dale: volks·tuin·tje (het; o; meervoud: volkstuintjes)1 tuin voor de stedeling, niet bij zijn woning

Meer dan 45 jaar actief


1. De vereniging heeft ten doel het stichten en exploiteren van volkstuincomplexen in de Gemeente Lisse voornamelijk ten behoeve van ingezetenen van de Gemeente Lisse

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. het verwerven van onroerende goederen in eigendom, huur, pacht of andere gebruik en het ter beschikking stellen daarvan aan haar leden;

b. het bevorderen van kennis van planten en gewassen, een en ander in de ruimste zin des woords.

c. het bij elkaar brengen van de leden, het onderhouden van sociale contacten en het organiseren van evenementen voor de leden.


© 1977. Volkstuindersvereniging Lisse. All Rights Reserved.